Аналіз брошури "Ґендер без прикрас"

20.07.2011

Серед питань, піднятих громадськими організаціями в листі, до предмету відання народних депутатів та комітетів відноситься лише перше прохання, пов’язане зі змінами до Закону «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

В цілому факти, викладені в листі та в брошурі «Гендер без прикрас», можна прокоментувати наступним чином.

Важным достижением в деле защиты прав человека считается также «Декларация Организации Объединенных Наций по вопросам сексуальной ориентации и гендерной идентичности», принятая в 2008 году

(Гендер без прикрас)

Згаданий документ не був прийнятий ООН, і процедура його обговорення не знаходиться в активній фазі, близькій до його прийняття.

Старый термин «пол» (sex), существовав­ший для отличия женщины от муж­чины, ООН и ЕС заменили на термин «гендер»

(Гендер без прикрас)

Відсутні документи, які заміняють термін «стать» на термін «ґендер» як серед документів ООН і ЄС, так і в інших міжнародних організаціях.   

Термін «стать» відноситься до позначення фізіологічних особливостей, термін «ґендер» відноситься до соціальних категорій.

Так, Організація ООН з питань сільського господарства і продовольства визначає ґендер як «стосунки між чоловіками і жінками, як в сприйнятті, так і реальних. Ґендер обумовлений не біологічними характеристиками жінок і чоловіків, а будується соціальними факторами. Це є центральний принцип організації суспільства, часто керує процесами виробництва, відновлення, споживання і розповсюдження» (FAO, 1997).

http://www.fao.org/docrep/007/y5608e/y5608e01.htm

Заміна терміну «стать» на термін «ґендер» не є коректною.

Современные украинские законы обеспечивают полное равноправие мужчин и женщин в рамках традиционных цен­ностей. Женщина была создана как женщина, а мужчина - как мужчина. Гендерное равенство слепо отрицает это

(Гендер без прикрас)

Справді, українське законодавство, включно із законом «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», забезпечують рівні прав та можливості жінок і чоловіків майже в усіх сферах життя.  

Ґендерна рівність не тільки не заперечує, а передбачає рівні права та можливості жінкам і чоловікам брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства.

рівні права жінок і чоловіків - відсутність обмежень чи привілеїв за ознакою статі;

рівні можливості жінок і чоловіків - рівні умови для реалізації рівних прав жінок і чоловіків;

ґендерна рівність - рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства;

Закон «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Стаття 1

 

Одновременно в Европе вводится запрет на обращение к родите­лям - «папа» и «мама», - потому что это – якобы - пережиток «гендер­ных стереотипов», ког­да мужчина назывался мужчиной, а женщина – женщиной, мама – мамой, а папа – папой.

(Гендер без прикрас)

Надана інформація не відповідає дійсності, а є неповним і некоректним перекладом звіту «Сексизм в засобах масової інформації», наданої Парламентській Асамблеї Ради Європи 2010 року (автор – Дорис Штамп). В звіті мова йде про те, що однобічне зображення жінки лише в ролі матері є наслідком ґендерних стереотипів, бо сьогодні жінки зайняті в значно ширших сферах життя. У зв’язку з непорозуміннями перекладу пізніше були дані додаткові пояснення на сесії ПАРЕ.

Такие «застарелые гендерные стереотипы», согласно гендерной политике, нужно устранить и как можно быстрее. В деятельность по осуществлению этой цели должны быть вовлечены практиче­ски все министерства Украины. Основной целью таких реформ является уничтожение общественного института семьи, продвижение и легализация гомосексуальных извращений. Свидетельством этого является например, ликвидация Министер­ства семьи и молодежи на Украине

(Гендер без прикрас)

Стаття 3 Закону «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» про основні напрями державної політики щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків визначає, що ґендерна політика має бути спрямована на підтримку сім'ї, формування відповідального материнства і батьківства.

Питання сексуальності не розглядаються згаданим законом загалом.

Міністерство відповідало за ґендерну політику, метою якої, зокрема, є підтримка сім’ї.

Также этому должна послужить так называемая поправка к За­кону, которая будет введена в ближайшее время

(Гендер без прикрас)

Згадана в брошурі Державна програма утвердження ґендерної рівності не є поправкою до Закону. Вона приймається або окремим законом, або поставною Кабінету Міністрів.

Программа может быть вынесена на голосование в любой момент и в случае ее принятия продлится до 31.12.2015 г. Общий бюджет (см. Приложение 1 программы) составляет 20,7 млн. гривен. Этот закон имеет своей целью (см. III раздел) «ускорение гендерного реформирования», для чего избрано комплексное внедрение программы. Если его примут – это приведет к упадку в обществе традиционного института семьи и усиленному продвижению и легализации гомо­сексуальных и других половых извращений.

(Гендер без прикрас)

Програма не звертається до питань сексуальності, а діє на виконання Закону «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», який також не регулює питання сексуальності.

Насаждаемая государственная гендерная политика воспринима­ется как исключительно женская, а также как защищающая инсти­тут семьи.

(Гендер без прикрас)

Розуміння ґендерної політики виключно як жіночої не є повним. Комітет Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин провів 19 лютого 2009 року круглий стіл про становище чоловіків в Україні, який показав багато соціальних проблем, з якими сьогодні стикаються українські чоловіки.

8 сентября 2005 года был принят закон «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» № 2866-IV17. В этом за­коне употребляется термин «гендер». Таким образом, Президент Украины подписал документ, в который вошло понятие, в то время еще точно юридически неопределенное.

(Гендер без прикрас)

В законі юридично визначені поняття ґендерної рівності та інших базових понять.

В 2005 году, когда депутаты принимали этот закон, термин «гендер» рассматри­вался как «равный правовой статус женщин и мужчин и равные возможно­сти для его реализации».

(Гендер без прикрас)

Визначення «рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації», згідно закону, відноситься до поняття «ґендерна рівність», а не до поняття «ґендер».

Но законом также предусмотрено: «Если междуна­родным договором установлены прави­ла, отличные от тех, которые преду­смотрены Законом Украины, то прио­ритет имеют правила международного договора».

(Гендер без прикрас)

Так, Стаття 9 Конституції передбачає пріоритет ратифікованих міжнародних договорів, саме тому процес ратифікації має тривалий і комплексний характер із залученням багатьох державних інституцій, які мають перевірити відповідність міжнародного договору Конституції Україні тощо.

Сегодня, когда почти по всей Европе легализованы гомосексуальные «бра­ки» с возможностью усыновления детей и преследованием за так называемую «гомофобию», с точностью можно утверждать, что термин «гендер» имеет совсем иное значение, а именно – «социальный пол» человека, который он сам себе вы­бирает. Об этом свидетельствует «Резолюция 1728 (2010)18» ПАСЕ под названием «Дискриминация по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности», принятая 29.04.2010

(Гендер без прикрас)

Згадана резолюція не містить визначення ґендеру, а наведена цитата щодо визначення ґендеру відноситься до сексуальної ідентичності, яка не є предметом регулювання Закону.

6 августа 2010 года Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта представило законопроект об «Общегосудар­ственной целевой программе обеспечения равных прав и возмож­ностей женщин и мужчин на период до 2016 года», которая име­ет новые гендерные понятия, не использовавшиеся в законе «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» № 2866-IV от 2005 года. Языковой анализ этих новых терминов по­казывает, что поправками к закону подготавливается почва для восприятия термина «гендер» в том значении, которое он имеет в Евросоюзе.

(Гендер без прикрас)

Інформація не відповідає фактам, а також логіці і процедурі законотворення.

Подмену терминов можно проследить на следующем при­мере цитаты из закона № 2866-IV: «Государственная политика обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на­правлена на утверждение гендерного равенства; недопущения дискриминации по признаку пола».

(Гендер без прикрас)

У згаданій цитаті відсутня підміна термінів, бо базується на термінах, визначених Законом.

То есть «гендер» – это совокупность психосоциаль­ных качеств, поведения и отношений, которые сформиро­вались в результате влияния культуры и общества. Главная цель – ликвидация гетеросексуального разделения людей на мужчин и женщин и замена его на новое разделение – в соответствии с теорией «гендера».

(Гендер без прикрас)

В цитаті присутня підміна понять і зведення ґендера до сексуальності. Сексуальність не є предметом регулювання Закону.

Тот, кто утверждает, что человек рождается однополым, тем са­мым выказывает, по мнению гендерных идеологов, что он имеет «гендерные стереотипы». В соответствии с Резолюцией ПАСЕ 1728 (2010), это утверждение является дискриминацией по призна­ку сексуальной ориентации и гендерной идентичности

(Гендер без прикрас)

Це твердження відсутнє в тексті Резолюції ПАРЕ 1728 (2010).

Непонятным также является решение Совета Европы, в соответствии с которым оный отказывается от употребления слов «мама» и «папа», заменяя их безликим словом «родитель»

(Гендер без прикрас)

Рада Європи не приймала такого рішення.

Главной целью в рамках пропаганды гендерной политики является принятие 4-х законов:

1) пропаганда гомосексуализма в средствах массовой инфор­мации, в школьном и дошкольном образовании;

2) легализация гомосексуальных «браков»;

3) установление наказаний для тех, кто будет защищать своих детей от гомосексуальной пропаганды; речь идет о законах так на­зываемой гомофобии;

4) закон, дающий преимущество гомосексуальным парам при усыновлении детей.

(Гендер без прикрас)

Наведена фраза не відповідає жодному з документів з ґендерної рівності, прийнятих в Україні чи в міжнародних організаціях, до яких належить Україна.

Гендерное понимание семьи остро противоречит Семейному Ко­дексу Украины, который определяет семью как союз мужчины и жен­щины, гарантируя родительские права на воспитание детей.

(Гендер без прикрас)

Закон «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та прийняті на його виконання інші програмні документи не суперечать Сімейному Кодексу та іншим законам України, починаючи з Конституції. Запорукою цьому є процедура прийняття законів та інших нормативно-правових актів.

 

В цілому можна зробити наступні висновки щодо викладеного в публікації «Ґендер без прикрас»:

  • Текст містить багато невідповідностей, пов’язаних з  неточним перекладом або неточним та неповним цитуванням першоджерел.
  • Автори намагаються звести поняття «ґендеру» до поняття «сексуальності», що не відповідає концептуальним підходам та відповідним документам з питань ґендерної рівності як українських, так і міжнародних.
  • Відсутні докази (теоретичні, законодавчі, практичні) щодо наслідків ґендерної політики, пов’язаної з руйнуванням сім’ї та іншими негативними наслідками, як це вказують автори.

 

ВІДКРИТИ У PDF